5000 Bitcoin (BTC) to Moldovan Leu (MDL) Converter Calculator.

Btc brunei. Convert Bitcoin to Other Currency Units

Account Options

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului consfințite de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de alte instrumente internaționale referitoare la drepturile omului la care participă părțile, precum și respectarea principiilor statului de drept, reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale ambelor părți și constituie un element esențial al prezentului acord.

Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite. Părțile își confirmă angajamentul de btc brunei promova dezvoltarea durabilă, de a coopera pentru a găsi soluții la schimbările climatice și pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite pe plan internațional, inclusiv cele incluse în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

Părțile își reafirmă btc brunei față de principiul bunei guvernanțe. Părțile convin ca acțiunile de cooperare în temeiul prezentului acord să se desfășoare în conformitate cu legislațiile, normele și regulamentele interne respective ale acestora. Articolul 2 Obiectul cooperării Pentru a-și consolida relațiile bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog cuprinzător și să promoveze o mai bună cooperare între acestea în toate domeniile de interes comun prevăzute în prezentul acord.

Articolul 4 Cooperarea bilaterală și regională Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare în cadrul prezentului acord, concomitent cu accentul pus pe chestiunile care țin de cooperarea între UE și Filipine, ambele părți, de comun acord, pot să desfășoare btc brunei pe plan regional, ori printr-o combinație a celor două planuri, luând în considerare procesele decizionale regionale ale grupului regional în cauză.

Astfel, pentru a alege planul de cooperare adecvat, părțile vor avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra tuturor părților interesate, precum și implicarea deplină a acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile și asigurarea coerenței cu alte activități. Articolul 6 Cooperarea în domeniul drepturilor omului 1.

  • Listă de monede după țară - Wikipedia
  • 1 Moldovan Leu to Brunei Dollar, 1 MDL to BND Currency Converter
  • Bitcoin wallet mac os x

Părțile convin să coopereze în vederea promovării și protejării efective a tuturor drepturilor omului, inclusiv prin intermediul instrumentelor internaționale privind drepturile omului, la care acestea sunt părți.

Această cooperare se va desfășura prin intermediul unor activități convenite de către părți, inclusiv, printre altele: a sprijinirea dezvoltării și punerii în aplicare a planurilor naționale de acțiune privind drepturile omului; b promovarea sensibilizării cu privire la drepturile omului și a educației în acest domeniu; c consolidarea instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul drepturilor btc brunei d sprijinirea pe cât posibil a promovării instituțiilor regionale cu atribuții în domeniul drepturilor omului; e instituirea unui dialog efectiv între părți privind drepturile omului; precum și f cooperarea cu instituțiile din cadrul ONU cu atribuții în domeniul drepturilor omului.

Articolul 7 Infracțiuni grave de interes internațional 1.

bitcoin preț luna iunie 2021

Părțile recunosc faptul că cele mai grave infracțiuni de interes internațional privind dreptul umanitar internațional, genocidul și alte crime împotriva umanității nu ar trebui să rămână nepedepsite și că ar trebui asigurată urmărirea penală a acestor infracțiuni prin adoptarea de măsuri fie la nivel național, fie la nivel internațional, după caz, inclusiv prin intermediul Curții Penale Internaționale, în conformitate cu prevederile legale naționale relevante ale părților.

Părțile convin să poarte un dialog benefic privind aderarea universală la Statutul de la Roma, în conformitate cu legile relevante ale acestora, btc brunei furnizarea de asistență pentru consolidarea capacităților. Articolul 8 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora 1.

1 BTC Bitcoin to MDL Moldovan Leu

Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora, atât către actori statali, cât și nestatali, precum și de către aceștia, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru stabilitatea și securitatea internațională.

Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea plutus bitcoin totalitate și punerea în aplicare indexul lăcomiei bitcoin nivel național a obligațiilor existente care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante, cum ar fi Rezoluția btc brunei Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Părțile convin ca această dispoziție să reprezinte un element esențial al prezentului acord. În plus, părțile convin: - să ia măsurile necesare în vederea semnării și ratificării, cu respectarea deplină a procedurilor de ratificare ale părților, obligațiilor care le revin în temeiul altor instrumente internaționale relevante, inclusiv rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, sau să adere la acestea, după caz, și să le pună pe deplin în aplicare; - să instituie un sistem eficient de control al exporturilor naționale, care să controleze exportul și tranzitul mărfurilor legate btc brunei armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește armele de distrugere în masă, și care să prevadă sancțiuni eficiente în cazul încălcării procedurilor de control al exporturilor.

Părțile recunosc că punerea în aplicare a controalelor exporturilor nu ar trebui să împiedice cooperarea internațională privind materialele, echipamentele și tehnologiile în scopuri pașnice, în timp ce obiectivele utilizării în scopuri pașnice nu ar trebui să fie folosite ca o acoperire pentru proliferare.

Părțile convin să instituie un dialog politic constant care să susțină și să consolideze aceste elemente. De asemenea, părțile ar putea institui un dialog la nivel regional. Articolul 9 Arme de calibru mic și armament ușor 1. Părțile recunosc că traficul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, rezervele de material securizate în mod necorespunzător și răspândirea necontrolată reprezintă în continuare o amenințare importantă pentru pacea și securitatea internațională.

Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile care le revin în vederea combaterii comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele din cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele btc brunei.

Părțile se angajează btc brunei instituie un dialog politic constant cu scopul de a schimba opinii și informații și de a dezvolta o înțelegere comună a chestiunilor și a problemelor legate de comerțul ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, precum și pentru a consolida capacitatea părților de a preveni, combate și eradica acest tip de comerț. Articolul 10 Cooperarea pentru combaterea terorismului 1. Articolul 11 Cooperarea în domeniul administrației publice Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților în domeniul administrației publice.

Cooperarea în acest domeniu poate include schimbul de opinii privind cele mai bune practici legate de metodele de gestionare, furnizarea de servicii, consolidarea capacității instituționale și aspecte legate de transparență.

Părțile se angajează într-un dialog privind chestiuni comerciale bilaterale și multilaterale, precum și privind chestiuni legate de comerț, în vederea consolidării relațiilor comerciale bilaterale și a dezvoltării rolului sistemului de schimburi comerciale multilaterale în promovarea creșterii și a dezvoltării. Părțile se angajează să promoveze dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale reciproce, pentru a le aduce la cel mai înalt nivel, în avantajul ambelor părți.

Acestea se angajează să instituie condiții mai bune de acces la piață, prin eforturi menite să elimine obstacolele în calea comerțului, în special barierele netarifare, și să îmbunătățească transparența, ținând seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale în domeniu.

Recunoscând că schimburile comerciale au un rol indispensabil în dezvoltare și că asistența acordată sub forma unor regimuri preferențiale de schimburi comerciale a contribuit la dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare beneficiare, părțile depun eforturi pentru intensificarea bitcoin zar privind acest tip de asistență, în deplină conformitate cu normele OMC. Părțile se informează reciproc cu privire la evoluția politicilor comerciale și a politicilor conexe, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranța alimentară, politica în domeniul protecției consumatorului și politica de mediu, inclusiv gestionarea deșeurilor.

Părțile încurajează dialogul și cooperarea în vederea dezvoltării relațiilor comerciale și investiționale dintre acestea, inclusiv soluționarea problemelor comerciale și abordarea altor btc brunei legate de comerț în domeniile menționate btc brunei articolele Articolul 13 Chestiuni sanitare și fitosanitare 1. Părțile cooperează în domeniul siguranței alimentelor și al chestiunilor sanitare și fitosanitare SPS în vederea protejării vieții sau sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor pe teritoriul părților.

ce este bitcoin trading

Părțile discută și fac schimb de informații cu privire la măsurile respective luate de acestea, astfel cum sunt definite în Acordul OMC privind măsurile sanitare și fitosanitare, Convenția internațională pentru protecția plantelor CIPPde Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor OIE și Comisia Codex Alimentarius Codexcum ar fi legislația, normele și reglementările, certificarea, inspecția și procedurile de supraveghere, inclusiv procedurile pentru aprobarea elaborării și punerii în aplicare a principiilor zonării.

Părțile convin să coopereze în vederea consolidării capacităților privind chestiunile sanitare și fitosanitare și, dacă este cazul, privind bunăstarea animalelor. Părțile stabilesc în timp util un dialog cu privire la chestiunile sanitare și fitosanitare, la cererea uneia dintre părți privind examinarea unor astfel de chestiuni și a altor aspecte conexe urgente prevăzute la prezentul articol.

Părțile desemnează puncte de contact pentru comunicarea cu privire la aspectele prevăzute la prezentul articol. Articolul 14 Bariere tehnice în calea comerțului 1. Părțile convin că acțiunile de cooperare în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și evaluărilor conformității constituie un obiectiv-cheie pentru dezvoltarea comerțului.

Părțile promovează aplicarea standardelor internaționale, cooperează și fac schimb de informații referitoare la standarde, proceduri de evaluare a conformității și regulamente tehnice, în btc brunei în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului BTC. În acest scop, părțile convin să stabilească în timp util un dialog privind chestiunile legate de BTC la cererea uneia dintre părți și să desemneze puncte de contact pentru btc brunei cu privire la chestiunile prevăzute la prezentul articol.

Cooperarea în materie de BTC se poate desfășura, inter aliasub formă de dialog, proiecte comune, asistență tehnică bitcoin trading news astăzi programe de consolidare a capacității.

  • EUR-Lex - PC - RO
  • Criptomonede / Tranzacționarea CFD-urilor cu levier pe Bitcoin| Dukascopy Bank
  • Up btc ghazipur nic în

Articolul 15 Regimul vamal și facilitarea schimburilor comerciale 1. Părțile fac schimb de experiență și analizează posibilitățile de a simplifica procedurile de import și export, precum și alte proceduri vamale, de a spori transparența normelor comerciale și vamale, de a dezvolta cooperarea vamală și de a elabora mecanisme efective de asistență administrativă reciprocă și, de asemenea, de a promova convergența opiniilor și acțiunile comune în contextul inițiativelor internaționale relevante, inclusiv facilitarea schimburilor comerciale.

Părțile btc brunei acorda o atenție deosebită consolidării dimensiunii de securitate și siguranță a comerțului internațional, asigurării unei aplicări efective și eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, precum și asigurării unei abordări echilibrate între facilitarea schimburilor comerciale și lupta împotriva fraudei și a neregulilor.

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, părțile își exprimă interesul de a examina posibilitatea încheierii unor protocoale privind cooperarea în domeniul vamal și asistența reciprocă, în cadrul instituțional stabilit în prezentul acord.

Dec 05, 2019 | Bucharest

Părțile continuă să mobilizeze resurse de asistență tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a cooperării în materie vamală și facilitarea schimburilor comerciale în temeiul prezentului acord, astfel cum se convine de către părți. Articolul 16 Investiții Părțile încurajează intensificarea fluxului de investiții prin promovarea unui climat pentru investiții reciproce atractiv și stabil, prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis și nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor investiționale, în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părților.

Articolul 17 Politica în domeniul concurenței 1. Părțile promovează stabilirea și menținerea normelor de concurență și a autorităților însărcinate cu punerea în aplicare btc brunei acestora. Acestea promovează aplicarea normelor menționate în mod efectiv, nediscriminatoriu și transparent pentru a favoriza securitatea juridică în teritoriile lor respective. În acest scop, părțile se angajează în activități de consolidare a capacităților în domeniul politicii de concurență sub rezerva disponibilității finanțării pentru astfel de activități în cadrul instrumentelor și programelor de cooperare ale părților.

Articolul 18 Servicii 1.

competencia al bitcoin

Părțile convin asupra unui dialog consecvent având drept principal obiectiv schimbul de informații cu privire la cadrele de reglementare ale părților, promovarea accesului la piețele acestora, inclusiv comerțul electronic, promovarea afiliere marketing bitcoink la sursele de capital și de tehnologie, precum și promovarea comerțului în domeniul serviciilor între părți și pe piețele din btc brunei terțe.

Recunoscând competitivitatea sectorului serviciilor de care dispune fiecare parte, acestea se angajează să poarte discuții cu privire la exploatarea oportunităților oferite de comerțul cu servicii pe piețele fiecăreia dintre ele. Articolul 19 Drepturile de proprietate intelectuală 1. Părțile reafirmă importanța deosebită pe care o acordă protecției drepturilor de proprietate intelectuală PI și se angajează să instituie măsurile corespunzătoare în vederea asigurării unei protecții adecvate și eficiente și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală asigurându-se, în același timp, că astfel de măsuri sunt în conformitate cu cele mai bune btc brunei și cu normele internaționale pe care părțile s-au angajat să le respecte.

Părțile își acordă reciproc asistență pentru identificarea și punerea în aplicare a programelor legate de PI, care contribuie la promovarea inovației tehnologice, la transferul voluntar de tehnologie btc brunei la formarea resurselor umane și cooperează în punerea în aplicare a agendei de dezvoltare în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale OMPI.

Părțile convin să consolideze cooperarea privind indicațiile geografice, inclusiv protecția acestora, precum și cea în domeniul protecției soiurilor de plante, luând în considerare, printre altele și dacă este cazul, rolul Uniunii internaționale pentru protecția noilor soiuri de plante UPOV.

Părțile fac schimb de informații și de experiență în materie de practici privind proprietatea intelectuală, prevenirea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală - în special lupta împotriva contrafacerii și pirateriei — în special prin intermediul cooperării vamale și a altor forme adecvate de cooperare, precum și prin btc brunei și consolidarea organizațiilor de control și protecția acestor drepturi.

Părțile recunosc importanța deosebită a statului de drept și a consolidării tuturor instituțiilor relevante. Cooperarea între părți poate include, de asemenea, schimbul reciproc de informații referitoare la cele mai bune practici privind sistemele judiciare și legislația.

Articolul 21 Cooperarea pentru combaterea drogurilor ilegale 1. Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate btc brunei baza unei coordonări eficiente între autoritățile competente, inclusiv principala agenție de luptă împotriva drogurilor, autoritățile din sectoarele btc brunei, justiției, educației, tineretului, bunăstării sociale, vamal, social și afaceri interne și din alte sectoare relevante, precum și alte părți implicate, având ca obiectiv reducerea ofertei și a cererii de droguri ilegale, a impactului acestora asupra consumatorilor de droguri, a familiilor lor și a societății în general, precum și realizarea unui control mai eficient al precursorilor.

Părțile convin btc brunei privire la modalitățile de cooperare în vederea atingerii acestor obiective.

volumul de tranzacționare în bitcoin

Acțiunile au la bază principiile comune pe care se întemeiază convențiile internaționale în domeniu relevante la care participă părțile, declarația politică și declarația specială privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de stupefiante, adoptate de cea de a XX-a sesiune specială a Adunării Generale a Națiunilor Unite privind drogurile din iunieprecum și declarația politică și planul btc brunei acțiune adoptat în cadrul reuniunii la nivel înalt a celei de a a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele din martie Părțile pot conveni să coopereze și în alte domenii.

Articolul 22 Cooperarea pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 1.

52010PC0460

Părțile convin asupra necesității de a acționa și de a coopera pentru prevenirea spălării veniturilor rezultate din activități infracționale, cum ar fi traficul de droguri și corupția.

Ambele părți convin să promoveze acordarea de asistență juridică, tehnică și administrativă în vederea elaborării și punerii în aplicare a normelor, precum și a funcționării eficiente a mecanismelor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Cooperarea va permite, în special, schimburi de informații utile în cadrul legislațiilor respective ale părților și adoptarea normelor corespunzătoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de Uniune și de organismele internaționale care acționează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională GAFI.

Ambele părți promovează cooperarea în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, de exemplu prin desfășurarea unor proiecte de consolidare a capacităților. Articolul 23 Combaterea criminalității organizate și a corupției 1. Părțile convin să coopereze în combaterea criminalității organizate și a corupției, astfel cum sunt definite în Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale btc brunei și protocoalele adiționale, precum și în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției.

O astfel de cooperare are drept scop promovarea și punerea în aplicare a convențiilor menționate și a altor instrumente aplicabile la care participă părțile. În funcție de resursele disponibile, această cooperare include măsuri și proiecte de consolidare a capacității. Părțile convin să coopereze la btc brunei autorităților, agențiilor și serviciilor de aplicare a legii și să contribuie la stoparea și eliminarea amenințărilor de criminalitate transnațională comune părților în cadrul legislațiilor respective ale acestora.

Articolul 24 Protecția datelor cu caracter personal 1. Articolul 25 Refugiați și persoane strămutate intern Părțile depun eforturi pentru continuarea cooperării, după caz, btc brunei privire la aspectele referitoare la bunăstarea refugiaților și a persoanelor strămutate intern, ținând cont de activitățile și de asistența deja furnizate, inclusiv căutarea de soluții viabile.

În vederea consolidării cooperării, părțile instituie un mecanism de consultare și dialog cuprinzător privind totalitatea aspectelor legate de migrație. Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a cerințelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă și cu acordul părților, și este btc brunei în aplicare în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională relevantă în vigoare.

Returnarea se efectuează cu respectarea dreptului părților de a acorda permise de ședere sau autorizații de ședere pentru motive umanitare și de compasiune, precum și a principiului nereturnării; g chestiuni considerate de interes comun în domeniul vizelor, securității documentelor de călătorie și al gestionării frontierelor; h chestiuni privind migrația și dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea resurselor umane, protecția socială, maximizarea beneficiilor de pe urma migrației, gen și dezvoltare, recrutarea etică și migrația circulară, precum și integrarea migranților; 3.

În cadrul cooperării în acest domeniu și fără a aduce atingere necesității de protejare a victimelor traficului de persoane, părțile convin, de asemenea, că: a Filipine readmite oricare dintre cetățenii săi, astfel cum este definit la alineatul 2 litera eprezent pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată ce i-a fost stabilită cetățenia și au fost respectate regulile de procedură în statul membru în cauză; b fiecare stat membru readmite oricare dintre cetățenii săi, astfel cum este definit la alineatul 2 litera eprezent pe teritoriul Filipinelor, la btc brunei acestuia din urmă, fără întârzieri nejustificate, odată ce i-a fost stabilită cetățenia btc brunei au fost respectate regulile de procedură în Filipine; c statele membre și Filipine furnizează 0 03 btc proprii documentele necesare în acest scop.

Orice cerere de admisie sau de readmisie este transmisă de către statul solicitant autorității competente din statul solicitat. În cazul în care persoana în cauză nu posedă documente de identitate adecvate sau alte dovezi ale cetățeniei acesteia, Filipine sau statul membru solicită fără întârziere reprezentanței diplomatice sau btc brunei competente în cauză să stabilească cetățenia persoanei, dacă este necesar, bitcoin alerte de tranzacționare intermediul unui interviu; odată ce s-a stabilit că persoana este cetățean al Filipine sau btc brunei statului membru, btc liban eliberate documentele necesare de către autoritățile competente din Filipine sau din statul membru.

Articolul 27 Munca în sectorul maritim, educația și formarea 1. Părțile convin să coopereze în domeniul muncii în sectorul maritim în vederea promovării și a susținerii unor condiții de viață și de muncă decente pentru navigatori, a siguranței și protecției navigatorilor, a siguranței la locul de muncă, precum și a politicilor și programelor de sănătate.

vizualizare de tranzacționare btc eur

În plus, părțile convin să coopereze în domeniul educației maritime, al formării și certificării navigatorilor, în vederea asigurării unor operațiuni maritime eficiente și în condiții de siguranță, precum și a prevenirii daunelor aduse mediului; această cooperare include actualizarea btc brunei echipajelor în vederea adaptării acestora la cerințele în continuă schimbare ale industriei navale și ale progresului tehnologic.

Cooperarea în acest domeniu se bazează pe consultări reciproce și dialog între părți, care se concentrează, inter aliape: a educația și formarea în domeniul maritim; b schimbul de informații și sprijinul pentru activitățile legate de domeniul maritim; c metode aplicate de învățare și cele mai bune practici privind formarea profesională; d programe pentru abordarea pirateriei și a terorismului pe mare; e dreptul navigatorilor la un loc de muncă sigur și lipsit de pericole, condiții de muncă și de viață decente la bordul navei, precum și protecția sănătății, asistență medicală, măsuri sociale și alte forme de protecție socială.

  1. Curs valutar BNR curs schimb EUR banci curs de schimb Crypto Bitcoin Ethereum curs RON USD
  2. Ничего не трогайте.

Părțile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea în materie de coeziune socială și regională, în temeiul articolului 26 alineatul 2 litera btc brunei sănătate și siguranță la locul de muncă, de dezvoltare a competențelor, de egalitate între femei și bărbați și muncă decentă, în btc brunei consolidării dimensiunii sociale a globalizării.

Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diversă a situațiilor economice și sociale ale acestora. Reafirmând angajamentele părților de a respecta, promova și pune în practică standarde sociale și privind forța de muncă recunoscute la nivel internațional, astfel cum sunt prevăzute în special în Declarația OIM privind drepturile și principiile fundamentale ale muncii și în convențiile OIM la care acestea sunt părți, părțile convin să coopereze în cadrul unor proiecte și programe de asistență tehnică specifică, pe baza unui acord comun.

Articolul 29 Cooperarea pentru dezvoltare 1. Obiectivul principal al cooperării pentru dezvoltare este de a încuraja dezvoltarea durabilă care va contribui la reducerea sărăciei și la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional, inclusiv Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Părțile se angajează într-un dialog periodic privind cooperarea pentru dezvoltare în conformitate cu prioritățile lor respective și domeniile de interes reciproc.

Dialogul privind cooperarea pentru dezvoltare are ca scop, inter alia : a promovarea dezvoltării umane și sociale; b realizarea unei creșteri economice durabile, favorabilă incluziunii; c promovarea unui mediu durabil și a unei bune gestionări a resurselor naturale, inclusiv promovarea celor mai bune practici; d reducerea impactului și gestionarea consecințelor schimbărilor climatice; e creșterea capacității în vederea integrării mai accentuate în economia mondială și în sistemul comercial internațional; f promovarea reformei în sectorul public, în special în domeniul gestionării finanțelor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii sociale; g instituirea unor procese în conformitate cu principiile Declarației de la Paris privind eficiența ajutorului, cu Agenda pentru acțiune de la Accra, precum și cu alte angajamente internaționale care vizează îmbunătățirea furnizării și eficienței ajutorului.

Articolul 30 Dialogul în domeniul politicii economice Părțile convin să coopereze pentru promovarea schimbului de informații cu privire la tendințele și politicile economice ale acestora, precum și pentru schimbul de experiență în ceea ce privește coordonarea politicilor economice în contextul cooperării și integrării economice regionale. Părțile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autoritățile lor în chestiuni economice care, conform celor convenite de părți, pot include domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală, inclusiv impozitarea întreprinderilor, finanțele publice, stabilizarea macroeconomică și datoria externă.

Articolul 31 Societatea civilă Părțile recunosc rolul și contribuția potențială a btc brunei civile organizate la guvernarea democratică și se angajează să promoveze un dialog și o interacțiune eficientă cu societatea civilă, în conformitate cu legile naționale aplicabile ale părților respective.

15 Things You Didn't Know About Sultan Of Brunei (Hassanal Bolkiah)

btc brunei Articolul 32 Gestionarea riscului de dezastre Părțile convin să intensifice cooperarea cu privire la gestionarea riscului de dezastre DRM prin continuarea dezvoltării și punerii în aplicare a unor măsuri pentru reducerea riscurilor pentru comunități și să gestioneze consecințele dezastrelor naturale la toate nivelurile societății. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită măsurilor preventive și unei abordări proactive în materie de gestionare a pericolelor și riscurilor prin reducerea riscurilor sau vulnerabilităților la dezastrele naturale.

Părțile colaborează pentru a integra DRM în planurile de dezvoltare și în procesele de elaborare a politicilor privind dezastrele naturale. Cooperarea în acest domeniu se concentrează pe următoarele elemente ale programului: a reducerea, prevenirea sau diminuarea riscului de dezastre; b gestionarea cunoștințelor, inovarea, cercetarea și educația în vederea creării unei culturi a siguranței și a rezistenței la toate nivelurile; c pregătirea pentru dezastre; d politicile, capacitatea instituțională și consolidarea consensului btc brunei gestionarea dezastrelor; e răspunsul în caz de dezastre; f evaluarea și monitorizarea riscurilor de dezastre; g planificarea redresării și reabilitării în urma dezastrelor; h adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora.

Articolul 33 Energia 1. Acest lucru ar putea fi realizat printr-o cooperare adecvată, în special în domeniile reformei sectorului energetic, dezvoltării resurselor de energie, facilităților în aval și dezvoltării biocombustibililor; f consolidării capacităților în toate domeniile reglementate de prezentul articol și a promovării de investiții reciproce favorabile și atractive prin intermediul unui dialog consecvent care vizează un regim stabil, transparent, deschis și nediscriminatoriu pentru investitori, prin explorarea mecanismelor administrative în vederea facilitării fluxurilor investiționale, în conformitate cu legile și reglementările naționale ale părților.

Criptomonedele și prima reglementare specifică din legislația națională prin Codul fiscal 8 februarie Recenta reglementare din Codul fiscal a criptomonedelor aduce modificări oportune, eliminând incertitudinile care planau asupra regimului impozitării acestor venituri, și prefigurează în opinia noastră o adaptare necesară a contextului legal și fiscal românesc la intrarea criptomonedelor în mainstreamul operațiunilor financiare. Dacă până în prezent legislația românească nu făcea referire la monedele virtuale, acestea nefiind recunoscute ca monede naționale sau valute, introducerea regimului fiscal specific pentru aceste tranzacții reprezintă un prim pas dintr-un proces de adaptare a contextului legal național la acest fenomen. Noi reglementări vor urma cu siguranță și în alte arii prin transpunerea legislației europene recente privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. Astfel, btc brunei de acest tip realizate în cursul anului vor fi supuse regimului fiscal anterior.

În acest scop, părțile convin să promoveze contactele și activitățile comune de cercetare în beneficiul reciproc al acestora, în special prin intermediul cadrelor regionale și internaționale relevante. În temeiul articolului 34 și al concluziilor Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă SMDDcare a avut loc la Johannesburg înpărțile subliniază necesitatea de a aborda legăturile dintre accesul convenabil la serviciile energetice și dezvoltarea durabilă.

Părți convin, pe baza angajamentelor acestora privind lupta btc brunei schimbărilor climatice, asumate în calitate de părți la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice, să promoveze cooperarea tehnică și parteneriatele private în cadrul proiectelor privind energiile durabile și regenerabile, trecerea la noi combustibili și eficiența energetică prin intermediul unor mecanisme de piață flexibile, cum ar fi mecanismul pieței de carbon.